DVS Vacuum

O produkte

DVS Vacuum je kompaktný a ľahko ovládateľný systém určený pre štúdium sorpcie vodných, organických pár a plynov (CO2, SO2, H2, Ar, N2, H2O, metán, toluén, cyklohexán, oktán, etanol, ... ) na pevných látkach, ktorý sa vyznačuje veľmi rýchlou a presnou kontrolou teploty a vlhkosti. DVS Vacuum umožňuje „statické" aj „dynamické" merania vďaka integrovanému vákuovému systému. Zariadenie je plne ovládateľné a programovateľné softvérom DVS Advantage s množstvom grafických a vyhodnocovacích funkcií. Zariadenie je možné rozšíriť o meranie merného povrchu (BET), absorpčného tepla, difúznych koeficientov a ďalších parametrov.

Princíp dynamického merania pozostáva z troch krokov:
  • evakuácia meracej komory so vzorkou za pomoci vákuovej pumpy
  • naplnenie komory molekulami sorbátu pri nastavenom prietoku až po dosiahnutie požadovanej koncentrácie
  • po otvorení ventilov a zachovaní nastaveného prietoku sorbátu dosiahneme zachovanie konštantnej koncentrácie v priebehu merania

Výhody dynamického módu merania

Pri statickom meraní môže v priebehu času vplyvom netesnosti systému dochádzať k prieniku okolitého vzduchu do meracej komory, čoho následkom je zníženie koncentrácie molekúl sorbátu vedúce k nepresnostiam v konečnom výsledku analýzy. Pri dynamickom móde merania je zabezpečené kontinuálne odstraňovanie vzduchu preniknutého vplyvom netesnosti, čo zabezpečuje konštantnú koncentráciu molekúl sorbátu počas celej analýzy aj pri nízkych tlakoch.