Termická analýza

DSC
Diferenčná skenovacia kalorimetria je najpoužívanejšou technikou v oblasti termickej analýzy. Meria endotermické (teplo prúdi do vzorky) a exotermické (teplo prúdi zo vzorky) prechody ako funkciu teploty.

Detail

TGA
NOVÝ Linseis TGA PT 1000 pre termogravimetrické aplikácie s vhodne prispôsobeným dizajnom.

Detail

STA
Simultánna termická analýza (STA) všeobecne odkazuje na súčasné použitie termogravimetrie (TGA) a diferenčnej skenovacej kalorimetrie (DSC) na jednej rovnakej vzorke na jednom prístroji.

Detail

Vysokotlakové STA
Vysokotlakové STA – High Pressure LINSEIS STA – prináša neprekonateľný výkon. Systém môže byť využitý k určeniu simultánnej zmeny hmotnosti (TG) a kalorických reakcií (HDSC) za definovaných podmienok (atmosféra), tlaku do 150 bar a do teplôt až 1800°C.

Detail

Dilatometer
Dilatometria je technikou, pri ktorej je rozmer látky pri zanedbateľnom zaťažení meraný ako funkcia teploty, kedy je látka vystavená riadenému teplotnému programu v danom prostredí.

Detail

TMA
Termomechanická analýza slúži k zisteniu lineárnej alebo objemovej zmeny v rozmeroch vzorky ako funkcia času, teploty a namáhania v ochrannej atmosfére.

Detail

Analýza plynov - MS, FTIR, In-Situ
V prípade pripojenia termického analyzátora k hmotnostnému spektrometru (QMS) alebo k infračervenému spektrometru (FTIR) pre odvod plynov, môžeme tieto látky určiť a identifikovať.

Detail

Tepelná vodivosť
Spoločnosť Linseis ponúka rôznorodé prístroje k meraniu tepelnej vodivosti. Tepelná vodivosť danej látky je charakterizovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti. Súčiniteľ tepelnej vodivosti býva často chybne označovaný priamo ako tepelná vodivosť, súčiniteľ je však merná tepelná vodivosť.

Detail

Magnetic Suspension Balance - MSB
Magnetický záves umožňuje gravimetrické meranie v širokom rozsahu teplôt, tlakov a atmosfér.

Detail