Transition Metal Packed Columns

O produkte

Kolony pro stanovení kovů v rozmanitých vzorkových matricích, jako jsou přechodné kovy a lanthanoidy. Protože většina přechodných kovů a lathanoidů jsou nekompatibilní se supresovanou vodivostní detekci tak se používá detekce pomocí měření absorbance po přidání reagencií.