Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti PRAGOLAB s.r.o. okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese bratislava@pragolab.sk alebo na adrese PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 352 839, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 5279/B (ďalej len „ PRAGOLAB “).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom . Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:    PRAGOLAB s.r.o.
 Adresa:  Drieňová 34, 821 02 Bratislava
 E-mail:  bratislava@pragolab.sk

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o. , so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 38168/B.
Kontaktná osoba:

Titul, meno, priezvisko:    JUDr. Monika Fegyveres Oravská
 E-mail:  gdpr@avris.sk
(ďalej len „ zodpovedná osoba “).

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Technické cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Cookies pre analýzu a štatistiku - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú v Google Analytics a sú nevyhnutné pre analytické účely t. j. správania návštevníkov webových stránok, prezeranie podstránok na webe prevádzkovateľa a pod.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – akýkoľvek z našich produktov, ktoré ponúkame a predávame, najmä prístroje.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora, najmä školenia, semináre, kurzy a sympóziá.

Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpila produkt (prístroj) a / alebo sa zúčastnila na platenom školení.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty, služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili Vaše práva a naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potenciálnych klientov, ktorí majú o naše produkty a služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko a fakturačnú alebo aj dodaciu adresu; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ, tiež Vaše IČO.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty a služby.

Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:

 • bez potreby Vášho súhlasu
 • s Vašim súhlasom

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich produktov a služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, servis k produktom, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom spoločnosti PRAGOLAB je:

 • informovať o novinkách týkajúcich sa správy zmluvy s klientom
 • ponúkať klientom produkty a služby spoločnosti PRAGOLAB
 • robiť prieskum trhu / spokojnosti klientov prostredníctvom dotazníka
 • získavanie a používanie referencií od klientov
 • vybavenie Vašej žiadosti cez kontaktný formulár
 • získavanie a uchovávanie kontaktov klientov a potenciálnych klientov získaných prostredníctvom obchodníka
 • obhajoba právnych nárokov

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete kedykoľvek namietať poštou na adrese prevádzkovateľa alebo emailom na adrese bratislava@pragolab.sk . Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Vašej požiadavke v plnom rozsahu vyhovieme. Ostatné prípady budeme posudzovať podľa konkrétnej situácie a nevyhnutnosti obhajoby našich oprávnených záujmov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracovanie na účel zasielania pozvánok na semináre, školenia, kurzy a sympóziá

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zasielania pozvánok na semináre, školenia, kurzy a sympóziá. Pokiaľ nie ste našim klientom alebo potenciálnym klientom (ktorého navštívil náš obchodník), robíme tak len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Pozvánky môžeme zasielať elektronicky, najmä formou informačných e-mailov a väčšinou sú dostupné aj na stiahnutie na web stránke.

Spracovanie na účel prieskumu trhu / spokojnosti

Vaše osobné údaje spracúvame na účely prieskumu trhu / spokojnosti s našimi bezplatnými službami. Pokiaľ nie ste našim klientom, robíme tak len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Dotazník distribuujeme v tlačenej forme počas bezplatného semináru, školenia, kurzu alebo sympózia.

Spracúvanie prostredníctvom analytických cookies

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom analytických cookies len s Vašim súhlasom, udeleným priamo na našej webovej stránke. Pokiaľ tento súhlas neudelíte, používame výlučne len technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky.

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu. Pokiaľ nie ste našim klientom alebo potenciálnym klientom, robíme tak len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku produktov a služieb spoločnosti PRAGOLAB. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely, na účel zasielania pozvánok a na účel prieskumu trhu / dotazníka spokojnosti, je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať pozvánky, spracúvať dotazníky alebo vyhotovovať individuálne ponuky produktov a služieb spoločnosti PRAGOLAB. Bez takto udeleného súhlasu by sme tak konať nemohli.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti PRAGOLAB písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:

Kontakt:    PRAGOLAB s.r.o.
 Adresa:  Drieňová 34, 821 02 Bratislava
 E-mail:  bratislava@pragolab.sk

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak ste s PRAGOLAB uzatvorili zmluvu, spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely alebo účely zasielania pozvánok, po dobu trvania zmluvného vzťahu s PRAGOLAB a následne po dobu ďalších 5 rokov. Pokiaľ ste zmluvu s PRAGOLAB neuzatvorili a nie ste ani v predzmluvných vzťahoch s PRAGOLAB a udelili ste nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo účely zasielania pozvánok, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s PRAGOLAB uzatvoríte zmluvu alebo ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy
 • priamo od Vás vyplnením kontaktného formulára
 • priamo od Vás vyplnením a poskytnutím referencie
 • priamo od Vás vyplnením servisnej žiadanky
 • priamo od Vás zaslaním prihlášky na seminár, školenie, kurz alebo sympózium,
 • priamo od Vás na seminári,
 • priamo od Vás pri návšteve nášho obchodníka,
 • prostredníctvom cookies návštevou na našej webovej stránke,
 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely alebo účel zasielania pozvánok na semináre, školenia, kurzy a sympóziá?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu alebo účelu zasielania pozvánky je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky produktov a služieb PRAGOLAB alebo pozvánky na semináre, školenia, kurzy a sympóziá? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email
 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely alebo účel zasielania pozvánok. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky činnosti, na ktoré ste dali súhlas), prípadne špecifikujte, na aké činnosti sa odvolanie vzťahuje
 • Odvolanie adresujte spoločnosti PRAGOLAB

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad PRAGOLAB môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Na uplatnenie svojich práv môžete použiť aj Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorú sme na tento účel pre Vás vyhotovili a stiahnuť si ju môžete TU.


10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u PRAGOLAB, a to emailom na adresu bratislava@pragolab.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Drieňová 34, Bratislava 821 02.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od PRAGOLAB?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba a môžu mať tiež zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Dodávatelia

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu bratislava@pragolab.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 18.11.2021.