ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom stránky www.pragolab.sk je spoločnosť PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31352839.

Prevádzkovateľ Vás informuje, ako dotknutú osobu, že spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ, e-mail a telefón, na účel poskytovania bezplatných služieb a posielaním s tým súvisiacich informačných emailových správ, len s Vašim súhlasom.

Vaše údaje sme získali priamo od Vás cez prihlasovací formulár na web stránke, priamo na seminári, alebo prostredníctvom nášho obchodného zástupcu.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov
  • na prenosnosť osobných údajov
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.