Nová spolupráca s Hitachi Thermal Analysis


pragolab-banner-hitachi-sk.jpg

Hitachi High-Tech Analytical Science nadväzuje spoluprácu s  PRAGOLAB s.r.o. v oblasti komplexných riešení pre termickú analýzu. Hitachi High-Tech Science je priekopníkom vo vývoji a výrobe prístrojov pre termickú analýzu už od roku 1974 a s viac ako 40-ročnou skúsenosťou poskytuje celosvetovo rozšírené prístroje a komplexné riešenia na mieru. Naša ponuka laboratórnych prístrojov sa tak rozširuje o dôležitú metódu charakterizácie materiálov, ktorá sa uplatňuje v mnohých oblastiach priemyslu a je kľúčová aj vo vede a výskume.

Prístroje pre termickú analýzu od Hitachi:
  • Termická analýza je súbor metód sledujúcich vlastnosti látok v závislosti od teploty alebo času, zatiaľ čo sa teplota mení riadeným spôsobom. Možno sledovať zmeny fyzikálno-chemických vlastností (hmotnosť, rozmery) prebiehajúce pri zahrievaní alebo ochladzovaní, fázové prechody, monitorovať chemické deje, stanovovať reakčnú kinetiku, merné teplo a entalpiu, ale tiež posudzovať stabilitu vzoriek práškových, pevných a kvapalných látok.
Ponúkame prístroje pre:
  • Simultánnu termickú analýzu (STA – TGA/DSC alebo DT/TGA)
  • Diferenčnú skenovaciu kalorimetriu (DSC)
  • Termomechanickú analýzu (TMA)
  • Dynamickú mechanickú analýzu (DMA)
NEXTA%20DSC%20Series.jpg
Séria NEXTA DSC

Viac informácií nájdete na webových stránkach TU   alebo u našich obchodných zástupcov.

Ako naši zákazníci sa môžete tešiť na kvalitné prístroje pre pokročilú termickú analýzu vhodné pri kontrole kvality, aj pre tie najprecíznejšie vedecké výstupy.

Manažér divízie anorganickej a fyzikálnej analýzy
Ing. Karel Voldřich