NOVINKA - VeriSpray, revolučný iónový zdroj

Spoločnosť Thermo Fisher Scientific prichádza na trh s unikátnym iónovým zdrojom - elektrosprejom z nosiča podobnému papiera - s komerčným názvom VeriSpray, ktorý kombinuje prípravu vzorky a jej uchovanie s následným dávkovaním do hmotnostného spektrometra. Ak sa stretávate s rastúcim počtom vzoriek v dôsledku ich zložitej úpravy či zdĺhavej chromatografie, bude pre Vás VeriSpray vhodným alternatívnym riešením.
Analyzovaná zmes (najčastejšie krv, moč či akokoľvek silno matricovo zaťažená kvapalina) sa umiestni na špeciálny nosič podobný pijavému papieru a nechá sa uschnúť. Pri vlastnej analýze, kedy sa suchá škvrna vzorky navlhčí, vodivo spojí s kontaktmi elektród a po vložení napätia elektrosprejovým efektom injektujú ióny analytu do hmotnostného spektrometra typu napr. trojitý kvadrupól, sa sleduje vybraný MS/MS prechod v čase (po definovanú dobu rádovo desiatky sekúnd). Hodnota integrálu signálu v čase (čiže plocha píku tzv. chronogramu) je úmerná množstvu analytu vo vzorke. Tento efektívny a účinný analytický nástroj nachádza uplatnenie v aplikovanom klinickom a toxikologickom výskume aj v sérii rutinných, niekoľko stoviek vzorkových štúdií látok biologického aj priemyselného pôvodu.
obr1.jpg
Obr. 1 Doštička s 24 terčíkmi pre nanesenie analyzovanej zmesi s názornou animáciou sprejovania do MS

obr2.jpg
Obr. 2 VeriSpray osadený dávkovačom pre 10 doštičiek v kombinácii s trojitým kvadrupólom TSQ Altis zvládne spracovať 240 vzoriek za cca 8 hodín

obr3.jpg
Obr. 3 Ukážka kalibračnej krivky stanovenia buprenorfínu v krvi pomocou VeriSpray technológie

Podrobnosti nájdete v priloženej brožúre a technickom liste. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií!
Na stiahnutie: