14.1.2019 - 4.11.2019

Kurzy infračervenej a Ramanovej spektroskopie pre rok 2019

Spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Nicolet CZ s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o kurzoch infračervenej a Ramanovej spektroskopie, ktoré sa budú konať v Prahe v priebehu roka 2019.

Ako každoročne máte možnosť zúčastniť sa týždňových kurzov Meranie vibračných spektier (kurz č. 1, termín 14.-18.1.2019) a  Interpretácia vibračných spektier (kurz č. 2, termín 21.-25.1.2019). Ďalej si môžete vybrať jednodňový kurz Stanovenie NEL a EL vo vodách a pôdach (kurz č. 3, termín 11.2.2019) alebo trojdňový kurz Základy FTIR spektroskopie a ovládanie programu Omnic (kurz č. 4, termín 4.-6.3.2019). Nasleduje jednodňový kurz Program Macros Basic (kurz č. 5, termín 2.4.2019) zameraný na automatizáciu postupov. Jednodňový kurz Program Result (kurz č. 6, termín 8.4.2019) je venovaný tvorbe workflows pre rutinnú prácu s FT-NIR spektrometrom ANTARIS. Potom pokračujeme dvojdňovým kurzom Program TQ Analyst (kurz č. 7, termín 14.-15.5.2019) zaoberajúcim sa vytváraním kvantitatívnych a kvalitatívnych modelov pomocou tohto programu. Kurz Program Omnic Specta (kurz č. 8, termín 3.6.2019) je zameraný na základy spektroskopického programu Omnic Specta, ktorého primárnym účelom je správa všetkých spektier na Vašom počítači, ich úprava, analýza a tvorba PDF protokolov. Specta obsahuje inovatívne funkcie MULTI COMPONENT SEARCH a CONTAMINANT SEARCH. Ďalej sa uskutoční kurz Základy Ramanovej spektrometrie a mikroskopie (kurz č. 9, termín 7.-9.10.2019). Kurz sa zaoberá základmi Ramanovho javu a jeho praktickým využitím (príklady aplikácií z praxe). Diskutované budú jeho výhody a nevýhody v porovnaní s infračervenou spektroskopiou, ďalej rozdiely medzi Ramanom Fourierovským a disperzným, technika SERS a ďalšie pokročilé techniky Ramanovej spektroskopie. Časť kurzu bude venovaná aj praktickým ukážkam merania na disperznom mikroskope DXR, na spektrometri DXR SmartRaman a na prenosných/ručných spektrometroch spoločnosti BWTek. Kurz sa ďalej zaoberá modernými zobrazovacími technikami ako nano-FTIR, SNOM, AFM, atd. Kurz FTIR Analýza palív a mazív (kurz č. 10, termín 21.10.2019) sa zaoberá získavaním kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií z infračervených spektier motorových a priemyselných olejov. Jednodňový kurz Teoretické základy infračervenej mikroskopie (kurz č. 11, termín 4.11.2019) je venovaný teórii, meracím technikám a využitiu infračervenej mikroskopie.

Ďalšie dôležité informácie nájdete v POZVÁNKE na kurzy ( na stiahnutie  ) a v ČASOVOM PLÁNE kurzov ( na stiahnutie ).

Pre záujemcov je k dispozícii aj PRIHLÁŠKA na kurzy ( na stiahnutie ).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.