16.1.2017 - 6.11.2017

Kurzy infračervenej a Ramanovej spektroskopie pre rok 2017

Spoločnosť Pragolab s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Nicolet CZ s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o kurzoch infračervenej a Ramanovej spektroskopie, ktoré sa budú konať v Prahe v priebehu roka 2016.

Ako každoročne máte možnosť zúčastniť sa týždňových kurzov Meranie vibračných spektier (kurz č. 1, termín 16.-20.1.2017) a Interpretácia vibračných spektier (kurz č. 2, termín 23.-27.1.2017). Ďalej si môžete vybrať jednodňový kurz Stanovenie NEL a EL vo vodách a pôdach (kurz č. 3, termín 20.2.2017) alebo trojdňový kurz Základy FTIR spektroskopie a ovládanie programu Omnic (kurz č. 4, termín 27.2.-1.3.2017). Nasleduje jednodňový kurz Program Macros Basic (kurz č. 5, termín 4.4.2017) zameraný na automatizáciu postupov. Jednodňový kurz Program Result (kurz č. 6, termín 24.4.2017) je venovaný tvorbe workflows pre rutinnú prácu s FT-NIR spektrometrom ANTARIS. Potom pokračujeme dvojdňovým kurzom Program TQ Analyst (kurz č. 7, termín 16.-17.5.2017 a č. 9, termín 19.-20.9.2017) zaoberajúcim sa vytváraním kvantitatívnych a kvalitatívnych modelov pomocou tohto programu. Pre tento kurz si môžete vybrať jeden z dvoch termínov, a to buď máj alebo september. Kurz Program Omnic Specta (kurz č. 8, termín 29.5.2017) je zameraný na základy spektroskopického programu Omnic Specta, ktorého primárnym účelom je správa všetkých spektier na Vašom počítači, ich úprava, analýza a tvorba PDF protokolov. Specta obsahuje inovatívne funkcie MULTI COMPONENT SEARCH a CONTAMINANT SEARCH. Ďalej sa uskutoční kurz Úvod do Ramanovej spektrometrie a mikroskopie nanoobjektov (kurz č. 10, termín 9.-11.10.2017). Kurz sa zaoberá základmi Ramanovho javu a jeho praktickým využitím (príklady aplikácií z praxe). Diskutované budú jeho výhody a nevýhody v porovnaní s infračervenou spektroskopiou, ďalej rozdiely medzi Ramanom Fourierovským a disperzným, technika SERS a ďalšie pokročilé techniky Ramanovej spektroskopie. Časť kurzu bude venovaná aj praktickým ukážkam merania na disperznom mikroskope DXR a na spektrometri DXR SmartRaman. Kurz FTIR Analýza palív a mazív (kurz č. 11, termín 30.10.2017) sa zaoberá získavaním kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií z infračervených spektier motorových a priemyselných olejov. Jednodňový kurz Teoretické základy infračervenej mikroskopie (kurz č. 12, termín 6.11.2017) je venovaný teórii, meracím technikám a využitiu infračervenej mikroskopie.

Ďalšie dôležité informácie nájdete v POZVÁNKE na kurzy ( na stiahnutie  ) a v ČASOVOM PLÁNE kurzov ( na stiahnutie ).

Pre záujemcov je k dispozícii aj PRIHLÁŠKA na kurzy ( na stiahnutie ).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.