Sorpcia

SEA – inverzná chromatografia
Prístroj SEA je ideálnym zariadením pre charakterizáciu povrchových a sorpčných vlastností práškov, vlákien, filmov, a to bez nutnosti ošetrenia materiálu pred meraním.

Detail

Surfer
Prístroj Thermo Scientific Surfer je novinkou za súčasne známym prístrojom - Sorptomatic 1990. Princíp je založený na volumetrickej sorpcii inertného, resp. reaktívneho plynu na materiál v prípade fyzikálnej sorpcie, resp. chemickej sorpcie.

Detail

QSurf
Prístroj využívajúci dynamickú metódu merania BET izoteriem. Poskytuje rýchle, jednoduché, presné ekonomické stanovenie merných povrchov – jedno- a viacbodová BET.

Detail

DVS Intrinsic
DVS Intrinsic kompaktný a užívateľsky komfortný systém určený pre štúdium sorpcie vodných pár na pevných látkach.

Detail

DVS Advantage
DVS Advantage je kompaktný a užívateľský komfortný systém určený pre štúdium sorpcie vodných pár na pevných látkach. Mimo vodných pár dokáže pracovať aj s organickými rozpúšťadlami.

Detail

DVS Vacuum
DVS Vacuum je kompaktný a ľahko ovládateľný systém určený pre štúdium vodných, organických pár a plynov na pevných látkach, ktorý sa vyznačuje veľmi rýchlou a presnou kontrolou teploty a vlhkosti.

Detail

TPDRO 1100
TPDRO 1100 s detektorom TCD sa ako kompaktný prístroj používa k najbežnejšiemu meraniu a charakterizácii katalyzátorov ako TPD, TPR, TPO a pulznej chemisorpcie rovnako ako k jednobodovému stanoveniu B.E.T.

Detail

GraviSorp 120
Nový automatický gravimetrický analyzátor založený na metóde sorpcie vodných pár je efektívnym riešením pre stanovenie izoteriem vodných pár pre výskum a kontrolu kvality. Kompletné automatické meranie procesov spolu s precíznymi váhami, širokým rozsahom podmienok a s ľahko ovládateľným softvérom z neho robia ideálny prístroj pre vysoký výkon s minimálnou údržbou a nákladmi.

Detail

PSA
PSA Pressure Swing Adsoprtion je metóda pre štúdium separácie plynov. Jedná sa o unikátnu metódu, ktorá umožňuje podrobne charakterizovať materiály a procesy. Zariadenie umožňuje testovať vzorky v širokom rozsahu prietokov plynov, teplôt, tlaku a podtlaku.

Detail