IC-MSQ

O produkte

Vzájomné prepojenie iónovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie je odporúčanou metódou pre selektívne stanovenie analytov prítomných v komplexných matriciach na nízkych koncentračných úrovniach. Hmotnostná spektrometria zlepšuje možnosti, ktoré poskytuje IC systém a zabezpečuje:

  • vyššiu citlivosť a selektivitu systému
  • lepšie rozlíšenie pre vzorky komplexného charakteru
  • zjednodušenie procesu vyhodnocovania nameraných dát a následnej kvantifikácie
  • jednoduchú integráciu MS dát do IC pracovného postupu.

Viac informácií TU .