Iónová chromatografia

Easion
Novinka Dionex Easion IC je kompaktný iónový chromatograf pre analýzu vody s výnimočne jednoduchým nastavením a prevádzkou s predkonfigurovanými súpravami pre analýzy.

Detail

Aquion
Novinka Dionex Aquion je kompaktný iónový chromatograf pripravený pre maximálne nasadenie v analýze aniónov a katiónov s využitím vodivostnej detekcie a elektrolytického supresora.

Detail

Integrion
Novinka Dionex Integrion zastupuje najvyššiu triedu kompaktných iónových chromatografov s elektrolyticky generovaným eluentom. Umožňuje použitie nielen izokratického, ale aj gradientového režimu počas analýz. Konfigurácia systému je prístupná v štandardnom alebo microbore usporiadaní s vodivostným alebo elektrochemickým detektorom a s elektrolytickým supresorom.

Detail

ICS-4000
Vysokotlaková kapilárna iónová chromatografia s elektrolyticky generovaným eluentom. Systém je navrhnutý a optimalizovaný pre pracovný výkon 24 hodín denne/ 7 dní v týždni s minimálnou spotrebou prevádzkových surovín. Vodivostný detektor je možné doplniť elektrochemickým a novým „Charge“ detektorom.

Detail

ICS-6000
Vysokotlakový iónový chromatograf ICS 6000 predstavuje robustný analytický systém s možnosťou použitia operačného tlaku až do 6000 psi. Ponúka súbor rôznych funkcii, ktoré Vám umožnia dosiahnuť požadované výsledky jednoduchšie a rýchlejšie.

Detail

IC-MSQ
Vzájomné prepojenie iónovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie je odporúčanou metódou pre selektívne stanovenie analytov prítomných v komplexných matriciach na nízkych koncentračných úrovniach.

Detail