QuEChERS (HyperSep Dispersive SPE)

O produkte

QuECheRS, z anglického Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (z angl. rýchly, jednoduchý, lacný, efektívny, robustný, bezpečný), je metóda disperznej extrakcie tuhou fázou. Táto technika bola pôvodne vyvinutá pre extrakciu a prečistenie vzoriek pred reziduálnou analýzou pesticídov v ovocí a zelenine, následne bola táto technika rozšírená mimo oblasť bezpečnosti potravín na aplikácie, ako je odstránenie nečistôt pre analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a pod.

QuEChERS :

  • Quick (rýchly) – Vysoká priestupnosť vzoriek, bežne je možné spracovať 8 vzoriek za menej ako 30 minút.
  • Easy (jednoduchý) – Metóda má menšie nároky na manipuláciu s extraktmi než bežné techniky, postačuje menšie množstvo krokov.
  • Cheap (lacný) – Je potrebné menšie množstvo sorbentu a menej času na spracovanie vzorky.
  • Effective (efektívny) – Dochádza k minimálnym stratám analytu.
  • Rugged (robustný) – Metóda je vhodná pre použitie pred analýzou širokého spektra látok vrátane nepolárnych a polárnych zlúčenin.
  • Safe (bezpečný) – Na rozdiel od ostatných techník nie je nutné použitie chlórovaných rozpúšťadiel. K extrakcii sa typicky používa acentonitril, ktorý je kompatibilný ako s kvapalinovou, tak s plynovou chromatografiou.

Thermo Scientific HyperSep Dispersive SPE, teda produkty pre metódu QuEChERS , sú dostupné v celej rade variant. Pre výber sorbentu je dôležitý typ matrice vzorky:

Typ matrice

Príklad matrice

Sorbent

Bežná matrica

Jablká, uhorky, melóny

síran horečnatý, PSA

Tukové matrice

Mlieko, cereálie, ryby

síran horečnatý, PSA, C18

Pigmentové matrice

Šalát, mrkva, víno

síran horečnatý, PSA, C18, GCB

Vysoko pigmentované matrice

Špenát, červená paprika

síran horečnatý, PSA, C18, GCB

HyperSep Dispersive SPE je možné objednať ako:

  • HyperSep Dispersive SPE Extraction Products (viac tu)
  • HyperSep Dispersive SPE Clean-up Products (viac tu)
  • HyperSep Dispersive SPE Mylar Pouches (viac tu)
  • HyperSep Dispersive SPE Multipacks (viac tu)