RDO a DO sondy-Thermo Scientific Orion sondy na meranie rozpusteného kyslíka

O produkte

Vzduch má konštantné percentuálne zastúpenie kyslíka, približne 20,9%. Keď vzduch prichádza do kontaktu s vodou, kyslík zo vduchu sa rozpúšťa vo vode. Je množstvo faktorov, ktoré určujú, aké množstvo kyslíka sa rozpustí vo vode:


• Pri dostatočne dlhom a účinnom miešaní, bude voda kyslíkom plne saturovaná.
• Či sa vo vode nachádzajú látky, ktoré kyslík spotrebujú
• Teplota vody: rozpustnosť kyslíka za znižuje s rastúcou teplotou. Preto, čím chladnejšia je voda, tým viac kyslíka sa v nej rozpustí.
• Tlak vzduchu: S rastúcou nadmorskou výškou klesá tlak vzduchu a to je príčinou, že vo vode klesá množstvo rozpusteného kyslíka.
• Obsah solí: Množstvo rozpusteného kyslíka klesá, keď rastie obsah rozpustených solí. Preto sa v čerstvej vode nachádza viac kyslíka ako v slanej vode.

Membránové elektródy sa používajú už mnoho rokov na meranie rozpusteného kyslíka, ale v šúčasnosti sa čoraz viac používajú na meranie rozpusteného kyslíka aj optické sondy, s mnohými výhodami pre užívateľa.

Základy BOD (BSK)
BSK (biochemická spotreba kyslíka) je typická analýza pre čistiarne odpadových vôd. Táto analýza stanovuje, množstvo rozpusteného kyslíka, ktoré môžu mikroorganizmy spotrebovať pri rozkladaní organických látok. Výsledky týchto analýz určujú stupeň znečistenia a účinnosť čistenia vody na priemyselných alebo komunálnych čistiarniach odpadových vôd. Správne vyčistená voda má BSK výrazne nižšie, ako je vo vode
vstupujúcej na čistiareň odpadových vôd.

Kalibrácia
Kalibrácia polarografickej alebo RDO, optickej sondy rozpusteného kyslíka, sa dá vykonať rýchlo a ľahko, použitím vody saturovanej vzdušným kyslíkom. DO sondy sa vložia do navlhčeného kalibračného rukáva. V rovnovážnom stave, parciálny tlak kyslíka vo vode nasýtenej vzduchom, je rovný parciálnemu tlaku kyslíka vo vzduchu nasýtenom vodou. Preto DO sonda kalibrovaná vo vzduchu saturovanom vodou môže merať parciálny tlak kyslíka vo vzorkách vody. Pre vzorky s nízkou koncentráciou vám odporúčame vykonať aj druhú kalibráciu s nulovým štandardom.

Skladovanie
Sondy na rozpustený kyslík musia byť uchovávané v navlhčenom kalibračnom rukáve. Polarografické sondy musia byť stále pripojené k prístroju, pokiaľ by boli odpojené, je potrebné opäť ich polarizovať. Pre dlhodobé uskladnenie je potrebné odpojiť ich od prístroja, krytku senzora je potrebné zložiť, membránu je potrebné vybrať a opláchnuť a uchovávať ju v suchu.

Thermo Scientific Orion DO sondy majú kalibračné rukávy, ktoré sa využívajú na ochranu aj na kalibráciu elektród. Pri meraní v teréne môžete využiť ochrany z nehrdzavejúcej ocele, ktoré chránia elektródy pri meraní a pridávajú im na hmotnosti, ak potrebujete sondu pri meraní ponoriť.

(Optické)RDO vs. polarografické
PolarografickéDO sondy sú často uvádzané po ich objaviteľovi, Dr.Clarkovi ako Clarkova cela. Používajú sa už viac ako 50 rokov. Polarografické sondy potrebujú pri meraní vonkajšie napätie, tak ako merací prístroj a zároveň potrebujú byť pred meraním určitý čas polarizované. Optický spôsob merania rozpusteného kyslíka je nová metóda s niekoľkými výhodami oproti polagrafickým metódam. Medzi oboma meraniami je veľa rozdielov a preto musíte brať do úvahy svoje požiadavky, aby ste si vybrali správnu technológiu.

Pre viac informácií navštívte www.thermoscientific.com/waterlibrary