Analyzátor FlashSmart

O produkte

Thermo Scientific™ FlashSmart™ elementárny analyzátor je prístroj pre stanovenie celkového obsahu uhlíka, dusíka, síry, vodíka a kyslíka v rôznorodých matriciach, ako je napr. zemina, plasty, potraviny, farmaceutické výrobky, krmivá, palivá kvapalné aj pevné, katalyzátory, produkty chemickej syntézy a pod.

Navážka vzorky sa pohybuje od desatín miligramov až po gram v závislosti od typu vzorky. Prístroj pracuje na princípe okamžitého spálenia vzorky v prúde kyslíka za vysokej teploty s následnou separáciou vznikajúcich plynov a detekciou na TCD detektore.

Prístroj je automaticky vybavený samplerom na pevné vzorky, možno ho však rozšíriť aj o sampler kvapalných vzoriek.

Pracovný rozsah prístroja je 0,01 - 100%. Veľkou jeho prednosťou je optimalizácia prítoku kyslíka do pece, čím sa veľmi výrazne redukuje spotreba katalyzátora.

Prístroj je plne ovládaný pomocou počítača so špeciálnym softvérom umožňujúcim optimalizáciu pracovných podmienok.