Xplorer TX

O produkte

Prístroj pre stanovenie celkového obsahu halogenidov a síry vo vzorkách pomocou coulometrickej titrácie. Je vhodný tiež na meranie absorbovateľných organických halogenidov (AOX) a extrahovateľných organických halogenidov (EOX) po predúprave vzorky.

Princípom metódy popísanej v ISO norme pre stanovenie organicky viazaných halogenidov a síry je spálenie vzorky v peci pri vysokej teplote, nasleduje schladenie spalín a detekcia halogenidov a síry coulometrickou titráciou. Xplorer spĺňa všetky požiadavky kladené normou.

Vzorka je spálená v spaľovacej peci s možnosťou nastavenia optimálnej teploty. Spálenie prebieha v štandardnej alebo špeciálnej kremennej turbotrubici, ktorá zaisťuje dokonalé spálenie vzorky. Na výstupe zo spaľovacej pece je umiestnená práčka plynov s koncentrovanou H2SO4, ktorá funguje jednak ako zariadenie na zníženie teploty spalín a jednak odstraňuje všetky interferujúce substancie a mechanické nečistoty. Schladené plyny postupujú do konštrukčne unikátne chladenej titračnej cely.

Prístroj je plne ovládaný pomocou THEIS Windows Software Package. Tento intuitívny softvér umožňuje kontrolu celého prístroja, umožňuje moderné spravovanie a vyhodnocovanie nameraných dát. Ako nosný plyn sa používa argón alebo hélium. Druhým plynom, ktorý podporuje dokonalú oxidáciu vzorky, je kyslík.

Xplorer je možné použiť nielen v oblasti analýz životného prostredia, ale tiež v petrochémii, kedy je možné coulometrickou titráciou stanoviť obsah chlóru alebo síry v kvapalných, pevných alebo plynných vzorkách.

Dávkovacie moduly
  • Modul na pevné vzorky, modul sa používa na stanovenie halogenidov a síry v pevných alebo viskóznych vzorkách. Vzorky sa vkladajú do kremenných téglikov alebo obojstranných frít.
  • Modul na nástrek kvapaliny pomocou striekačky – používaný na nástrek kvapaliny alebo plynu injekčnou striekačkou.
  • Modul GLS je určený pre dávkovanie plynných vzoriek a LPG. Jedná sa o modul pre dávkovanie pomocou dávkovacej slučky.
Autosamplery
  • Newton - na pevné vzorky
  • Archie - na kvapalné vzorky
  • GLS - na plynné vzorky
Predúprava vzorky na stanovenie AOX vsádzkovým alebo kolonkovým spôsobom XPREP
Súčasťou dodávky prístroja môže byť aj zariadenie na spracovanie vzorky na AOX a to buď vsádzkový spôsob, kedy sa uhlie zachytáva na kremennej frite a celý proces sa urýchľuje tlakom plynu alebo kolonkový spôsob, kedy sa analyzovaná voda s halogenidmi pretlačuje cez trubičky s aktívnym uhlím. Tu dochádza k zachyteniu AOX a po nasledujúcom vytlačení uhlia z trubičky sa vzorka spáli rovnako ako u vsádzkového spôsobu.