HAAKE CaBER 1

O produkte

Prístroj umožňuje automatické opakovanie meraní a výsledkom sú hodnoty viskozity, povrchového napätia, elasticity a ďalších. Bežnými materiálmi pre meranie sú adhezíva, atramenty, potraviny, spojivá, roztoky polymérov, roztoky nanovlákien. Tieto materiály nemožno popísať len pomocou šmykového toku alebo oscilácie, dochádza u nich často k javu dilatancie, teda nárastu viskozity pri šmykovom namáhaní. Často vykazujú určitú ťažnosť, ktorú je možné len veľmi ťažko merať rotačnými reometrami. Ich chovanie je ovplyvnené extenzionálnymi efektami.

Pomocou prístroja HAAKE CaBER 1 je možné skúmať elongačné chovanie nízko viskóznych kvapalín. Rotačné viskozimetre a reometre túto schopnosť nemajú a tak je elongačný reometer perfektným doplnkom pre získanie kompletných informácií potrebných k porozumeniu aplikácií, ktoré sú ovplyvnené, resp. riadené elongačnými tokovými vplyvmi.

  • Kompletné riadenie pomocou počítača
  • Jednoduchá obsluha
  • Jednoduché dávkovanie a čistenie
  • Automatické opakovanie meraní
  • Uzavretá teplotne kontrolovaná komora
  • Vymeniteľná geometria
  • Malé objemy vzoriek