Simultánne termické analyzátory

STA200
Standardní verze STA umožňující pracovat v teplotním rozsahu RT – 1100 °C (keramická pec). Výsledky TGA i DSC analýzy jsou získány během jednoho experimentu.

Detail

STA300
Vysokoteplotní verze TGA umožňující pracovat v teplotním rozsahu RT – 1500 °C (keramická pec). DSC analýza a stanovení měrných tepelných kapacit jsou součástí základního systému.

Detail

STA analyzátory slouží ke stanovení tepelných vlastností materiálů, jakými jsou např. sublimace, dehydratace, tepelný rozklad, adsorpce/absorbce či stanovení entalpií a měrné tepelné kapacity (Cp). Měřena je změna hmotnosti způsobená změnou teploty v čase. Simultánní termické analyzátory kombinují termogravimetrickou analýzu (TGA) s možnostmi diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a umožňují tak rozlišení termodynamických dějů, které pouze pomocí samotné TGA odlišit nelze.