Biopsia dychu pomocou technológie GC-Orbitrap – neinvazívny prístup k odhaleniu choroby?

Prináša biopsia dychu pomocou technológie GC-Orbitrap novú dimenziu v ranej diagnostike ochorení?
Je možné využiť tento analytický nástroj ako neinvazívnu metodiku popri genetickom testovaní?
Je možné odhaliť markery rakoviny a iných vážnych ochorení?

Zistite viac v novom aplikačnom liste Breath Biopsy with TD-GC-Orbitrap: a non-invasive approach for disease detection a porovnajte možnosti tejto techniky na báze vysoko rozlišujúcej hmotnostnej spektrometrie so súčasnými trendmi v inštrumentálnej analýze, kde sa GC-Orbitrap stal najvýkonnejším prístrojom v oblasti GC-HRMS a vďaka svojmu vysokému rozlíšeniu poskytuje vysokú selektivitu aj citlivosť.

Včasná detekcia ochorenia pomocou analýzy dychu

Koncept použitia vzoriek dychu na identifikáciu zmien nášho zdravotného stavu a detekciu rôznych chorôb nie je nový. Po desaťročia výskumníci skúmali zloženie dychu, vrátane merania prchavých organických zlúčenín (VOC) vo vydychovanom vzduchu, aby skúmali potenciálne zmeny v biológii a zdraviu človeka. Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, analýza dychu ponúka priamočiary, neinvazívny spôsob monitorovania našej biológie, poskytuje nástroj na včasnú detekciu chorôb, optimálnu a cielenú liečbu a preto záujem o breathomiku rýchlo rastie.

Pragolab-Biopsie-dechu-pomoci-technologi

Pomocou stanovení chemických zlúčenín prítomných v dychu, môžeme:

 • identifikovať kritické biomarkery ochorení,
 • odhaliť choroby v ich najskorších štádiách,
 • monitorovať reakcie na lieky a ďalšie liečebné terapie,
 • posúdiť expozíciu nebezpečným látkam.

Kompletné analytické riešenie

Nižšie je znázornený kompletný postup od odberu vzoriek, ich analýzy a poskytnutia výsledkov, ktoré toto jedinečné riešenie poskytuje.

Pragolab-Obrazek-3.-Pracovni-postup-biop

Dôvera v detekcii zlúčenín na všetkých úrovniach

V tejto štúdii sa pozrieme na vzorky získané od fajčiarov a nefajčiarov, ukážeme si rozdiely medzi týmito vzorkami a vykonáme spoľahlivú identifikáciu zlúčenín.

Nami použité analytické riešenie spočíva v komplexnom spojení odberu vzorky dychu, termálnej desorpcie (TD) a merania s využitím hmotnostnej spektrometrie s vysokým rozlíšením (HRAM), s cieľom získať komplexný profil vzoriek dychu.

Pragolab-Obrazek-5.-TIC-vice-vzorku-dech

Experimentálna časť

Vzorkovač dychu ReCIVA, ktorý zachytáva a vopred koncentruje VOC na patróny pre biopsiu dychu (Owlstone Medical Ltd.)

Parametre automatickej termálnej desorpcie Markes TD100-xr

 • Doba desorbcie trubičky: 10,0 min
 • Prietok desorbcie trubičky: 50 ml/min
 • Teplota desorbcie: 210 ˚C
 • Doba desorbcie fokusačného trapu: 3,0 min

Parametry plynového chromatografu  Thermo TRACE 1310 GC

 • Prevádzkový režim: Konštantný prietok
 • Nosný plyn: Hélium; 3,00 ml/min
 • Teplotná rampa: 40 – 250 ˚C

Parametre hmotnostného spektrometra Thermo Q Exactive GC Orbitrap

 • Teplota transfer line: 250 ˚C
 • Typ ionizácie: EI, CI (metán)
 • Teplota iónového zdroja: 280 ˚C
 • Energia elektrónov: 35, 70 eV
 • Režim akvizície: Full scan
 • Hmotnostný rozsah: 35 – 350 m/z
 • Rozlíšenie: 60 000 (FWHM pri m/z 200)
 • Lock masses: 207,03235; 281,05114; 355,06994 m/z

Záver

Záver Odberová stanica pre biopsiu dychu v kombinácii s TD-GC-Orbitrap predstavuje kompletné analytické riešenie, ktorého cieľom je umožniť akademickým a klinickým výskumníkom analyzovať vzorky dychu v rutinných aj výskumných aplikáciách. Tento prístup ponúka robustný zber vzoriek a vysoko selektívne získavanie dát s kompletnými nástrojmi pre informatiku/spracovanie dát a reportovanie.

Ďalšie informácie a aplikácie nájdete na stránke LabRulez .