Diskrétny spektrometer Gallery Plus


automaticky-spektrometr-gallery-a-gallery-plus

Obr. 1 – Automatický spektrometer Gallery a Gallery Plus

Už niekoľko rokov sa dobre udomácňuje na slovenskom trhu automatický spektrometer Gallery a Gallery Plus. Jedná sa o stolový systém, ktorý významným spôsobom zjednodušuje základné analýzy v laboratóriu. Je vhodný predovšetkým na potraviny, nápoje, vodu a ďalšie kontroly v životnom prostredí. Používa sa pre vysoko špecifické kolorimetrické, enzymatické a elektrochemické stanovenia.

Tento spektrometer vykonáva niekoľko testov simultánne s veľkou variabilitou a možnosťou optimalizovať metódy pomocou rôznych reagencií. Na rozdiel od staršej verzie s názvom Aquakem umožňuje Gallery vykonávať nielen fotometrické, ale aj elektrochemické merania, ako je sledovanie pH a vodivosti. Široká variabilita optimalizovaného systému reagencií a aplikácií umožňuje použiť tieto prístroje pri analýzach:

 • pitných, odpadových, povrchových a podzemných vôd
 • výluhov zemín alebo vodných extraktov
 • vína, džúsu, piva, mlieka, medu a zemiakových ingrediencií v surových materiáloch a finálnych produktoch
 • sledovať fermentačné alebo enzymatické procesy
 • vykonávať hygienickú kontrolu
 • ďalšie sledovania podľa požiadaviek užívateľa

Obrovskou výhodou tohto systému je jeho úplná automatizovateľnosť. Užívateľ zadá označenie vzorky, typy stanovení, ktoré majú byť analyzované, dodá prístroju potrebné reagencie pre jednotlivé stanovenia a odštartuje proces. Prístroj automaticky vykoná dávkovanie vzorky a jednotlivých reagencií, nastaví potrebný inkubačný čas a odmeria vzorku pri správnej vlnovej dĺžke.

Ďalšou nezanedbateľnou prednosťou tohto systému je automatické spracovanie kalibračnej krivky a v prípade nutností aj automatické nariedenie vzorky.

pozicova-kyveta

Obr. 2 – 10-polohová kyveta

Za nespornú výhodu tohto systému možno považovať aj to, že prístroj berie k analýze minimálne množstvo vzorky (v rozmedzí od 2 do 120 μl), čomu zodpovedá aj minimálna spotreba reagencií (opäť v malom objeme 2–240 μl). Tým sa veľmi významne znižujú náklady na jedno stanovenie. A určite významnou výhodou tohto prístroja je použitie jednorázových kyviet, čím je zabránená možná krížová kontaminácia analýzy.

Zoznam stanovení, ktoré možno na spektrometri vykonávať:


V analýze potravín, nápojov a bioprocesných aplikácií:
 • acetaldehyd, asparagín, cholesterol, etanol, glycerol, hesperidín, hydroxymetylfurfural, hydroxyprolín, diacetát/amyláza
 • kyselina octová, askorbová, aspartámová, ß-hydroxymaslová, citrónová a D-izo-citrónová, mravčia, glukónová, D- a L-mliečna, D- a L- jablčná, šťaveľová, vínna, celkový obsah kyselín
 • cukry: laktóza, galaktóza, D-fruktóza, D-glukóza, sacharóza, samostatne alebo kombinácie, D-sorbitol, xylitol
 • horčík, amoniak, vápnik, chlorid, meď, železo, dusičnan, SO2 voľný a viazaný, pH
 • DON (Vomitoxin), FAN, celkové fenoly, močovina a prchavé látky
Pri výrobe piva bývajú dôležité tieto parametre:
 • horké látky, alfa-amino dusík, beta-glukány, proteíny
 • kyseliny: octová, citrónová, mliečna, jablčná, šťaveľová, celkový obsah kyselín, farba
 • niektoré kovy, pH a vodivosť
Pri analýze vôd a výluhov sa najviac stanovujú tieto parametre:
 • alkalita, tvrdosť, chloridy, sírany, fosforečnany, amónne ióny, dusitany, dusičnany, hliník, mangán, železo dvojmocné, celkové fluoridy a bromidy

Zaujímavý ale môže byť aj údaj o koncentrácii bóru, vápniku, medi, horčíku, molybdénu, kremíku, zinku a po predúprave vzorky tiež TOC, celkové kyanidy, thiokyanidy a celkové fenoly.

dotykove-ovladani-software

Obr. 3 – Dotykové ovládanie softvéru