IC-MS: nový trend v analýze polárnych látok

Po iónovej chromatografii (IC) siahneme - ako po metóde prvej voľby - v oblasti analýzy anorganických iónov vo vodách, alebo malých organických kyselín či cukrov v nápojoch. V dnešnej dobe však IC ukazuje aj nový trend v stopovej analýze polárnych a iónových organických látok v zložitých matriciach, a to v kombinácii s  hmotnostnou spektrometriou: IC-MS .

Obr. 1: Iontový chromatograf ICS-5000+ s hmotnostním spektrometrem Q Exactive Focus (na bázi Orbitrapu).

Obr. 1: Iónový chromatograf ICS-5000+ hmotnostným spektrometrom Q Exactive Focus (na princípe Orbitrapu).

Obr. 2: Iontový chromatograf Integrion s hmotnostním spektrometrem TSQ Quantiva (na bázi trojitého kvadrupólu).

Obr. 2: Iónový chromatograf Integrion s  hmotnostným spektrometrom TSQ Quantiva (na princípe trojitého kvadrupólu).

Možné obavy s nekompatibilitou mobilných fáz používaných v IC (uhličitanové, hydroxidové či metánsulfónové) s iónovým zdrojom MS sa stávajú neopodstatnenými, pretože supresor - inštrumentálny prvok za separačnou kolónou a pred detektorom – elektrolyticky a pomocou membránovej technológie odstráni ióny mobilnej fázy, pričom na detektor vstupujú analyty a voda. Táto technológia, primárne určená na zvýšenie rozdielu medzi vodivosťou analytu a mobilnej fázy (a teda aj zvýšenie analytického signálu), zohráva kľúčovú úlohu pri spojení IC a MS (príklady spojenia techník viď obr. 1 a 2) a definovala nový trend v analýzach, kde nie je jednoduché zvýšiť retenciu analytu a oddeliť ho od matrice (viď efekty matrice vzorky v RP aj HILIC LC-MS).

Obr. 3: analýza glyfosátu v pivu pomocí IC-MS/MS, obsah na úrovni 0,5 ug/L.

Obr. 3: Analýza glyfozátu v pive pomocou IC-MS/MS , obsah na úrovni 0,5 ug/L.

Popri priamej detekcii iónových a vysoko polárnych látok vo vodách nachádza technika IC-MS uplatnenie v stanovení polárnych pesticídov v potravinách bez nutnosti derivatizácie či v priamom kvantitatívnom profilovaní nukleotidov, viď obr. 3 a 4. Poraďte sa s nami o nových trendoch v oblasti chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (podporovaných vynikajúcim softvérom Chromeleon), ktoré uľahčujú analytikom prácu.

Obr. 4: IC separace nukleotidů s MS/MS detekcí.

Obr. 4: IC separácia nukleotidov s MS/MS detekciou.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať (Mariana Danková, dankova@pragolab.sk ; Monika Kondeková kondekova@pragolab.sk ).