Rýchle, automatické a presné stanovenie prchavých látok v krvi pomocou plynovej chromatografie s dávkovaním vzorky technikou headspace (HS)

Stanovenie obsahu alkoholov v krvi pomocou plynovej chromatografie s headspace dávkovaním a plameňovo-ionizačným detektorom (FID) je jeden z najbežnejších testov v toxikologickej a foreznej oblasti. Predstavujeme Vám rýchly, automatický a reprodukovateľný spôsob analýzy pomocou chromatografického systému pozostávajúceho z autosamplera TriPlus™ 300 Headspace (Thermo Scientific) a plynového chromatografu TRACE™ 1310 (Thermo Scientific) so softvérom Chromeleon™ CDS.

Systém je vybavený dvomi plameňovo-ionizačnými detektormi (FID) a jedným SSL injektorom s headspace vyparovacou komôrkou (linerom) a dvomi kapilárnymi kolónami: (1) Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC 1 (30 m x 0,32 mm x 1,8 μl) a (2) TraceGOLD™ TG-ALC 2 (30 m x 0,32 mm x 1,2 μl). Obe kapilárne kolóny sú spojené so SSL injektorom cez 5 m x 0,32 mm deaktivovanú predkolónu pomocou press tight konektoru v tvare Y. Po optimalizácii analytických podmienok pomocou štandardizovanej zmesi alkoholov v krvi (Restek™blood alcohol mix resolution standard) spoločne s n-propanolom ako vnútorným štandardom (obr. 2) boli získané kalibračné krivky pre metanol, etanol, izopropanol a acetón (najbežnejšie analyty pri stanovení alkoholov v krvi) tak s vnútorným štandardom (n-propanol) aj bez neho s excelentnou linearitou (príklad viď obr. 3) a opakovateľnosťou (tab. 1).

Obr. 1: TriPlus™ 300 Headspace autosampler a plynový chromatograf TRACE™ 1310

Obr. 1: TriPlus™ 300 Headspace autosampler a plynový chromatograf TRACE™ 1310

Obr. 2: Rozdělení standardní směsi alkoholů (Restek) s vnitřním standardem (n-propanol) 0,1 g/dl na koloně 1 (TraceGOLD™ TG-ALC 1) – nahoře – a koloně 2 (TraceGOLD™ TG-ALC 2) – dole.

Obr. 2: Rozdelenie štandardnej zmesi alkoholov (Restek) s vnútorným štandardom (n-propanol) 0,1 g/dl na kolóne 1 (TraceGOLD™ TG-ALC 1) – hore – a na kolóne 2 (TraceGOLD™ TG-ALC 2) – dole

Obr. 3: Příklad kalibračních křivek pro methanol a ethanol.

Obr. 3: Príklad kalibračných kriviek pre metanol a etanol

Alkohol  RSD% 
Metanol  0,78 
Etanol  0,75 
n-Propanol  0,85 

Tabuľka 1: RSD% plochy píkov pre alkoholy pre 20 dávkovaní

Príprava vzorky: k 1 ml biologickej vzorky v headspace vialke s objemom 20 ml, pridať 120 μl (1mg/ml) n-propanolu ako vnútorného štandardu. Takto pripravenú vzorku uzavrieť vo vialke a premiešať. Vialku vložiť do TriPlus 300 Headspace autosamplera. Konfigurácia a manipulácia s TriPlus 300 Headspace autosamplerom a TRACE 1310 GC je potom veľmi komfortná vďaka dotykovému displeju či softvéru Chromeleon CDS (tab. 2).

Systém sa stal spoľahlivým automatickým riešením pre analýzu obsahu alkoholov v krvných vzorkách. Autosampler na 120 vzoriek s možnosťou inkubácie až 18 vzoriek naraz zabezpečí dostatočnú kapacitu pre analýzy pre všetky toxikologické laboratóriá. Pre automatizáciu celého postupu je možné použiť aj čítačku čiarových kódov, kedy je plne zachovaná „anonymita“ vzorky, nepočítajúc možnosť použiť vzorky značené barkódom. Inertnosť a vysoká teplotná kapacita systému eliminuje krížovú kontamináciu vzorky, čo vedie ku konzistentným výsledkom. A v neposlednom rade Chromeleon CDS umožňuje – na užívateľsky veľmi príjemnej báze – celý systém riadiť, regulovať a vyhodnocovať.

TriPlus 300 Headspace
Inkubácia vzoriek 15 min za pretrepávania
Teplota pece 70 °C
Teplota rozdeľovača 70 °C
Teplota kapilár 105 °C
Tlakovanie Zapnuté, tlak 1 bar, ekvilibračný čas 0,2 min
Dávkovacia slučka Zapnuté „Pressure“, tlak 1 bar, ekvilibračný čas 0,1 min
Objem dávkovacej slučky 1 ml
Mód injektora štandard
Doba nástreku 0,5 min
Premývanie kapilár po nástreku 1 min pri 80 ml/min
Premývanie dávkovacej slučky 1 min pri 100 ml/min
TRACE 1310
Separácia Izotermická, 40 °C, 4 min
SSL 150 °C, split mód
Split mód Áno, pri prietoku 200 ml/min a rozdelovacom pomere 20:1
Nosný plyn He pri prietoku 10 ml/min
Teplota FID 300 °C

Tabulka 2. Konfigurácia autosamplera TriPlus 300 Headspace a GC TRACE 1310

S vyššie uvedeným chromatografickým systémom Thermo Scientific a ďalšími produktmi Vás radi osobne zoznámime na našom stánku na veľtrhu LABOREXPO v dňoch 20.–21.9.2017 v Kongresovom centre Praha.

Pôvodný článok nájdete na stiahnutie tu .