Kolóna Accucore Biphenyl

Novinka zo série Accucore HPLC kolón s technológiou pevného jadra, ktoré vďaka časticiam s pevným centrálnym jadrom a poréznym povrchom dosahujú excelentné výsledky.

Kolóny s fázou C18 všeobecne ponúkajú možnosť bezproblémovej separácie celého radu analytov. Avšak existujú situácie, v ktorých je pre separáciu aromatických a stredne polárnych látok vyžadovaná alternatívna chémia kolóny. Chémia kolón Accucore Biphenyl ponúka komplementárnu selektivitu k chémii C18 kolón a schopnosť separovať izomérne zlúčeniny, akými sú návykové látky a steroidy.

Kolóna Thermo Scientific Accucore Biphenyl je založená na technológii pevného jadra a vďaka optimalizovanému procesu plnenia poskytuje vynikajúcu robustnosť v rôznych matriciach. Tieto kolóny poskytujú rýchle separácie s vysokým rozlíšením bez zvýšeného spätného tlaku a optimálnu separáciu v metanolovom gradiente.

  • Kompatibilita so 100% vodnou mobilnou fázou
  • Nižšie protitlaky (bez nutnosti UHPLC )
  • Mimoriadna stabilita kolóny počas celej doby životnosti
  • Vynikajúca reprodukovateľnosť medzi jednotlivými šaržami
  • Robustná kolóna pre rôzne druhy matríc

Obr. 1: Analýza bežných liekov proti bolesti (ópioidy) na kolóne Accucore Biphenyl 2,1 x 50 mm

Obr. 1 – Analýza bežných liekov proti bolesti (ópioidy) na kolóne Accucore Biphenyl 2,1 x 50 mm

V porovnaní s kolónami s C18 a aQ fázou, kolóna Accucore Biphenyl zadržuje steroidy lepšie, čo napomáha analýze štruktúrnych izomérov a analytov zo zložitých matríc. To umožňuje separovať látky matrice pred vstupom do hmotnostného spektrometra a minimalizovať interferencie spôsobené iónami z pozadia.

Obr. 2: Porovnanie separácie skupiny steroidov na kolóne Accucore Biphenyl (vyššie) a Accucore C18 (nižšie), ktoré ukazuje zlepšené retenčné vlastnosti bifenylovej kolóny v porovnaní s tradičnou kolónou C18

Obr. 2 – Porovnanie separácie skupiny steroidov na kolóne Accucore Biphenyl (vyššie) a Accucore C18 (nižšie), ktoré ukazuje zlepšené retenčné vlastnosti bifenylovej kolóny v porovnaní s tradičnou kolónou C18

Spolu so zvýšenou retenciou steroidných zlúčenín vykazuje kolóna Accucore Biphenyl rozdiely v poradí elúcie zlúčenín a zvýšené rozlíšenie medzi kľúčovými dvojicami izomérov. Táto ortogonálna selektivita je účinným nástrojom pre stanovenie spoločne eluujúcich látok, ako napríklad izobarických zlúčenín.

Obr. 3: Separácia štruktúrnych izomérov 21-deoxykortizolu, 11-deoxykortizolu a kortikosterónu na kolóne Accucore Biphenyl (vľavo) a kolóne Accucore C18 (vpravo). Všetky zlúčeniny majú molárnu hmotnosť 346,467 g/mol, kolóna Accucore Biphenyl vykazuje zvýšené rozlíšenie a zmenu selektivity v porovnaní s kolónou Accucore C18

Obr. 3 – Separácia štruktúrnych izomérov 21-deoxykortizolu, 11-deoxykortizolu a kortikosterónu na kolóne Accucore Biphenyl (vľavo) a kolóne Accucore C18 (vpravo). Všetky zlúčeniny majú molárnu hmotnosť 346,467 g/mol, kolóna Accucore Biphenyl vykazuje zvýšené rozlíšenie a zmenu selektivity v porovnaní s kolónou Accucore C18

Na stiahnutie: